Fauna Azji

Azja wykazuje znaczną różnorodność siedlisk przy znacznych zmianach opadów, wysokości, topografii, temperatury i historii geologicznej, co znajduje odzwierciedlenie w bogactwie jej świata zwierząt.

W całej Azji populacje i siedliska zanikają w wyniku słabo kontrolowanej eksploatacji przemysłowej i rolniczej, w wyniku rozwoju infrastruktury (budowa tam, dróg i obiektów turystyczne), a także w efekcie nielegalnych działań, takich jak kłusownictwo i kradzieże drewna. Rezultatem jest utrata różnorodności biologicznej. Kultura bezkrytycznego wykorzystywania dzikiej przyrody w połączeniu z ubóstwem, wzrostem liczby ludności i szybkim rozwojem gospodarczym wytworzyła presję na naturalne ekosystemy. Szczególnie spektakularny wzrost gospodarczy w Chinach napędza eksploatację zasobów naturalnych w całym regionie. Najbardziej zagrożona jest różnorodność biologiczna Azji Południowo-Wschodniej.

R.307416

bootstrap navbar